top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

1. AMAÇ VE KAPSAM

 

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

TİSK Mikrocerrahi Vakfı: Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No:21 Seba Ofis Bulvar D Blok K:10 Ofis :69 Sarıyer/ İst.  İstanbul Türkiye adresinde mukim Tisk Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfını,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.


 

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, bursiyer, tedarikçi, ziyaretçi, ödül alan, desteklenen, Fark yaratan, program ortağı ve/veya vakıf çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.


 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

 • Doğru ve gerektiğinde güncel

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.


 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı faaliyetleri;

 

 • İş kazası geçirenlere tedavi desteği sağlamak

 • Burs ve tahsil yardımı imkânı sağlamak

 • Sağlık alanında tedavi üniteleri, hastane, uygulama ve araştırma merkezleri oluşturmak, desteklemek

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilkyardım konularında toplantı, seminer, konferans ve eğitimler düzenlemek

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yayın yapmak, yapılanları desteklemek

 • Post travma destekleri sağlamak

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.


 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından

 • Burs Başvuru Formları

 • Web Sitesi İletişim Formları

 • Web Sitesi E-Bülten Kayıt Formları

 • İş Başvuru Formları

 

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini  isteme,

 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. 5 ve 6. madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili TİSK Mikrocerrahi Vakfı’na yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı – Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No:21 Seba Ofis Bulvar D Blok K:10 Ofis :69 Sarıyer/ İst.  adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

bottom of page